over ons

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Oprichting
De Kamer voor de Binnenvisserij ontleent haar bestaansrecht aan de Visserijwet 1963 (art. 45) en is op 1 februari 1955 door de toenmalige minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, dr. S.L. Mansholt, geïnstalleerd.

Samenstelling
De Kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste 6 en ten hoogste 9 leden. Zij wordt bijgestaan door een secretaris. De Kamer heeft een enkelvoudige afdeling (de voorzitter) en meervoudige afdelingen, die zodanig zijn samengesteld dat net zo min het belang van de beroepsvissers, als dat van de sportvissers, als dat van de eigenaren overheerst.

Samenstelling Kamer voor de Binnenvisserij:

functie: naam: op voordracht van:
voorzitter L.W. Bartelse  
plv. voorzitter    R. Veenman  
secretaris mevr. mr. A. Mul  

plv. secretaris

plv. secretaris

mr. C.M. Lubbers

mevr. mr. D. Özdemir

 
lid mevr. drs. R. Hoetmer Combinatie van Beroepsvissers
lid S. Lok Combinatie van Beroepsvissers
lid A. de Wit Combinatie van Beroepsvissers
lid mr. W.M.A. van Gils Sportvisserij Nederland
lid vacature Sportvisserij Nederland
lid J.M. Janssen MMO BSc Sportvisserij Nederland
lid R. Veenman Unie van Waterschappen
lid mevr. C.C.L. Leliveld Federatie Particulier Grondbezit

lid

A.F.M. Michielsen LTO Nederland


De enkelvoudige afdeling van de Kamer behandelt:

a.    alle aanvragen tot het verkrijgen van goedkeuring van de Kamer tot het mogen uitreiken van schriftelijke toestemmingen als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Visserijwet 1963;
b.    alle verzoeken om goedkeuring van een overeenkomst van huur en verhuur van visrecht als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Visserijwet 1963.
De enkelvoudige afdeling van de Kamer is altijd bevoegd een verzoek ter beoordeling te verwijzen naar een meervoudige afdeling.

Een meervoudige afdeling van de Kamer (voorzitter en 4 leden), waarvan de samenstelling elke zitting wijzigt, behandelt:

aanvragen en verzoeken die door de enkelvoudige afdeling van de Kamer naar haar zijn verwezen en alle andere verzoeken tot afhandeling waartoe de enkelvoudige afdeling van de Kamer niet bevoegd is. Sinds de wijziging van artikel 33 van de Visserijwet (26 juni 1998) behandelt de meervoudige afdeling van de Kamer alle verzoeken tot het verlengen van overeenkomsten als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Visserijwet 1963.

Benoemingen
De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden, secretaris en plaatsvervangend secretaris  worden benoemd bij Koninklijk Besluit. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar wordt aan de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand.  De leden worden benoemd voor 5 jaar en zijn bij hun aftreden opnieuw benoembaar.

Bij besluit van 25 juni 1999, houdende uitvoering van artikel 47, tweede en derde lid, van de Visserijwet 1963, worden in artikel 1 de organisaties aangewezen tot het voordragen van het achter hun naam vermelde aantal leden van de Kamer voor de Binnenvisserij:     

organisaties van:  op voordracht van: aantal leden:
Eigenaren     Unie van Waterschappen 1
   Federatie Particulier Grondbezit 1
   Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) 1
Sportvissers Sportvisserij Nederland 3
Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 3