werkwijze

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

1. Insturen

Bij de Kamer voor de Binnenvisserij kunt u ter beoordeling indienen een aanvraag tot het geven van goedkeuring aan, dan wel het beoordelen van:
1. een ontwerphuurovereenkomst visrecht;
2. een huurovereenkomst visrecht;
3. een schriftelijke toestemming of
4. een verlengingsverzoek.

Om een aanvraag zoals hiervoor aangegeven te kunnen beoordelen dient de Kamer te beschikken over een omschrijving van het water, waarop het verhuurde/uitgegeven visrecht betrekking heeft en  een aanduiding van de kadastrale gemeente en de kadastrale sectie en nummers van het water waarbinnen het betreffende visrecht is gelegen.

Daarnaast dient de aanvraag te zijn voorzien van een: 
- kadastrale kaart of
- topografische kaart of
- Google Maps-kaart of satellietbeeld of
- overzichtskaarten van waterschappen, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten.
Op deze kaart dienen de wateren waarop het verhuurde visrecht betrekking heeft te zijn ingekleurd en dient te zijn aangetekend waar zich open verbindingen tussen de betreffende wateren bevinden. Tevens dienen op een kadastrale kaart de plaatselijke benamingen (straatnamen o.i.d.) te zijn vermeld.

Voldoet het ingediende verzoek niet aan bovengenoemde voorwaarden, dan kan de Kamer besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

2. Facturering

De Kamer stuurt u als indiener een factuur voor de afhandeling van uw verzoek dat tevens dient als ontvangstbevestiging. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een factuur voor de behandelkosten. Heeft u afgesproken dat een andere partij de factuur betaalt? Dan regelt u dit met de andere partij onderling.

Er gelden verschillende tarieven voor de verzoeken die u in kunt dienen. De officiële regeling voor de tarieven voor de Kamer voor de Binnenvisserij vindt u op Overheid.nl. In het onderstaande overzicht ziet u welke tarieven gelden voor de verschillende werkzaamheden van de Kamer voor de Binnenvisserij:

Voor overeenkomsten van huur en verhuur van visrecht en verzoeken tot verlenging bedraagt het tarief:

€ 13,61 bij een huurprijs van minder dan € 45,38 per jaar;
€ 23,82 bij een huurprijs van ten minste € 45,38 doch minder dan € 226,89 per jaar;
€ 34,03 bij een huurprijs van ten minste € 226,89 per jaar.

Voor schriftelijke toestemmingen bedraagt het tarief:

€ 18,15 per verzoek om toestemming.

3. Inhoudelijke controle verzoek

Uw verzoek wordt in behandeling genomen. Is deze onvolledig? Dan ontvangt u een brief en uw verzoek per post retour. Dan vult u het verzoek aan.

4. Afhandeling verzoek

Is uw verzoek nieuw en compleet, dan komt deze op de agenda voor de zitting van de Kamer. Is uw verzoek compleet en eerder door de Kamer ingewilligd, dan vindt afhandeling door de Kamer zo spoedig mogelijk plaats nadat de factuur is voldaan.

Goedgekeurd

Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan komt er een goedkeuringsstempel op de huurovereenkomst of  de schriftelijke toestemming(en).  

Niet goedgekeurd

Wordt uw verzoek niet goedgekeurd, dan laat de Kamer u dit in een besluit weten. U, de wederpartij en eventuele belanghebbende derden kunnen binnen 6 weken tegen het besluit schriftelijk bezwaar maken bij de Kamer.

Hoorzittingen

Het zittingsrooster van de meervoudige afdeling van de Kamer voor 2018 is:

donderdag 30 januari 2020
donderdag 26 maart 2020
donderdag 4 juni 2020
donderdag 9 juli 2020 (vervallen)
donderdag 1 oktober 2020
donderdag 26 november 2020


Bezwaar en beroep

Maakt u, uw wederpartij of een belanghebbende derde  bezwaar tegen het (primaire) besluit van de Kamer, dan stelt de Kamer partijen in de gelegenheid te worden gehoord en ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Na de hoorzitting ontvangt u en de andere partij(en) binnen 6 weken een definitief besluit van de Kamer: het besluit op bezwaar.

Als uw bezwaar tegen een beslissing van de Kamer is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het gebied (arrondissement) waar u woont. Als uw beroep door de bestuursrechter is afgewezen, kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.